Uhlíková filtrace

Aktivní uhlí - filtrace a úprava vody z vodovodního řádu a studní při odstraňování různých chemikálií včetně chlóru, pachů …

 

  • aktivní uhlí má podobnou strukturu jako pískové filtry. Mezi hlavní oblasti použití aktivního uhlí patří odstranění  přísad z roztoků, jako je minerální olej a organické sloučeniny (tj. BTX, PAU a chlorované fenoly).  Aktivní uhlí je nutné, při jeho použití jako filtru, pravidelně vyměňovat.

 

  • stupeň absorbce  aktivního uhlí je závislý na teplotě a na absorbovaných látkách. Z těchto dúvodů je nutné dodržovt intervaly výměn filtračního média.

Možnosti použití aktivního uhlíku:

  • odchlorování v procesu úpravy  vody (např. voda z vod. řadu)
  • filtrace podzemních vod (např. studny kopané a vrtané)
  • voda pro bazény
  • vyčištění odpadních vod v potravinářském průmyslu (obvykle ve spojení s UV desinfekcí)

.

Odkaz na zařízení s filtrací aktivním uhlíkem - vysoké průtoky 

Odkaz na zařízení s filtrací aktivním uhlíkem - nízké průtoky 


Faktory ovlivňující činnost aktivního uhlí ve vodě:

  • molekulová hmotnost – sloučeniny s  vysokou a nízkou molekulovou hmotností jsou lépe absorbovány
  • koncentrace sloučenin – jejich odstranění je tím vyšší, čím vyšší je jejich koncentrace
  • organické sloučeniny – přítomnost různých organických složek může do určité míry ovlivňovat absorbční schopnost aktivního
  • hodnota PH – mnohé sločeniny s nízkým PH jsou odstraněny

Chemické látky velmi dobře absorbovatelné aktivním uhlím:

2,4-D Deisopropyltatrazin linuron, Alachlor Desethylatrazin Malathion ,Aldrin demeton-O MCPA ,Anthracenový Di-n-butyl ftalát mekopropu ,Atrazin 1,2-Dichlorobenzen Metazachlor, Azinfos-ethyl 1,3-Dichlorobenzen 2-methyl benzenamin ,Bentazon 1,4-methyl Dichlorobenzen – naftalenový ,2,4-Dichlorocresol bifenyl 2-methyl-butan ,2,2-Bipyridin 2,5-dichlorophenol Monuron ,Bis (2-ethylhexyl) ftalát 3,6-dichlorophenol Napthalen ,Bromacil 2,4-dichlorfenoxyoctová nitrobenzen ,Dieldrin Bromdichloromethan m-nitrofenol ,p Bromphenol diethyl-o-nitrofenol ,Butylbenzen 2,4-Dinitrokresol p-nitrofenol ,Vápník Hypochloryt 2,4-DINITROTOLUENES ozon ,Karbofura DINITROTOLUENES 2,6-parathion,Chlór Pentachlorfenol Diuron ,Chlordioxidu Propazin endosulfan ,Chlorobenzen endrinu simazinu ,4-chlor-2-nitrotoluen Ethylbenzen terbutryn

2-chlorfenol Hexachlorobenzen tetrachloretylen ,Chlortoluen hexachlor-butadien triklopyru ,Chrysen 1,3,5-hexan Trimethylbenzen ,m-kresol m-xylen Isodrin ,Cyanazine isooktan o-xylen ,Isoproturon Zyklohexan p-xylen ,DDT, lindan 2,4-xylenolová

 Chemické látky vysoce absorbovatelné aktivním uhlím:

Anilin dibrom-3-chlorpropan 1-Pentanol ,Benzen, fenol Dibromochloromethan ,Benzyl 1,1-dichlorethen Fenylalanin ,Kyselina benzoová cis-1, 2 – dichlorethen o-ftalová kyselina ,Bis (2-chlorethyl) ether trans-1, 2 – dichlorethen Styren ,Bromdichlormethan1,2-Dichloropropan 1,1,2,2-Tetrachloroethan ,Bromoform ethylenem Toluen,Tetrachlormethan Hydroquinon 1,1,1-trichlorethan ,Methyl1chlorpropan- Isobutylketon Trichloroethylen ,Chlortoluronu 4-Methylbenzenamin Vinylacetate,

Chemické látky nízce absorbovatelné aktivním uhlím:

Aceton, methylenchloridu ,Acetonitril 1-propanol ,Akrylonitril Propionitril ,Dimethylformaldehyd propylenové ,1,4-Dioxan Tetrahydrofuran Močovinový Isopropylalkohol Methyl chlorid

Chemické látky s velmi omezenou absorbční schopností aktivním uhlím:

Kyseliny octové methionin Dimethoát ,Akrylamid Methyl Ethyl tert-butyl ether ,

Chlór Ethan Ethylether methylethyl ,Chloroform, Freon 11 Pyridin ,1,1-Dichloroethan Freon 113 1,1,2-trichlorethan,1,2-Dichloroethan Freon 12 Vinylchlorid ,1,3-Dichloropropene glyfosát ,Dikegulac Imazypur ,

(Tyto chemikalie  pouze při  omezeném použití)